MENU

PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO

Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.e-wama.pl

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym WAMA-SERVICE .

2. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

  • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Kodeksu postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin  utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca  2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
  • Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem WWW.e-wama.pl ,  gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
  • Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem WAMA-SERVICE  a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa  rodzaj oraz liczbę Towaru.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego  jest WAMA-SERVICE.s.c. dostępny pod adresem: ul. Centralna 53 E, 31-586 Kraków ,  który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Ewidencji Działalności  Gospodarczej pod nr 60399 , 60397 zarejestrowany podatnik VAT, posiadający NIP: 676-10-02-033,  REGON: 350716210

2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:

a) pod numerem telefonu  stacjonarnego 12 425 96 66 od pon. do piątku w godz. od 8:00  do 16:00

b) pod numerem telefonu komórkowego całodobowo : 601 49 73 39  koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora,

c) korzystając z faxu: 12 425 96 66

d) korzystając z poczty elektronicznej: biuro@wama.com.pl

e) korespondencyjnie : ul.Centralna 53 E 31-586 Kraków

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż łożysk, smarów , pasków klinowych, tulejek, wszelkich elementów tocznych i liniowych  itp. .

4. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym WAMA-SERVICE zawierana jest w języku polskim.

6. Do korzystania ze  Sklepu Internetowego WAMA-SERVICE  wymagany jest komputer z dostępem do Internetu ,który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej  albo  Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i  obsługą plików Cookies  z minimalną rozdzielczością  ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 2 Składanie zamówień

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

3. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy zarejestrować się na jego stronie internetowej www.e-wama.pl, wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.

7. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z  komunikatami wyświetlanymi na stronie.

8. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”,  podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT , wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje  na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „Zamówienie ze sklepu internetowego .................” . Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje  zawarta.

§ 3 Koszty i termin dostawy

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty transportu". 

§ 5 Sposoby płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycja Klienta  paragonem lub fakturą VAT. 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Sklepu nr 83 1240 4432 1111 0000 4735 7402 w  Banku PKO S.A.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu  dni

2. Termin czternastodziowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

§ 7 Procedura reklamacji 

1. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski.

2. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji składając reklamację w Sklepie internetowym.

3. Składając reklamację należy dostarczyć  do siedziby Sklepu  reklamowany produkt, jego dowód zakupu oraz  zgłoszenie reklamacyjne

4.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

5. Reklamowany towar może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wtedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.

§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do  wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

1)  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014.827)

2) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z  realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości  miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.

4. Regulamin obowiązuje z dniem 25 grudnia  2014 roku.

pomoc
Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń 12 425-96-66 lub 686-10-88
Lub napisz do nas email
koszt
Poznaj!
Szczegółowe koszty wysyłki
Dowiedz się więcej